Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yazım ve yayım kuralları

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitim bilimleri alanında disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş deneysel çalışmalara, incelemelere, derleme türündeki yayınlara yer verilir.

 

Hakemlere gönderilen yazılar şu ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilir . Yazılar, Editörler Kurulu Başkanlığına yazılan bir dilekçe ekinde (Dilekçede, makalenin daha önce yayımlanmadığı belirtilecektir.), Beş (5) eşlem (nüsha) ve bir bilgisayar disketi ile Editörler Kurulu Sekreterliğine verilir veya auebfd@gmail.com adresine e-posta eki olarak gönderilir. Bu eşlemlerden sadece birine yazar ya da yazarların  adı yazılır.

b . Editörler Kurulunca ön değerlendirmesi yapılan yazılar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere üç hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak yazılarını Editörler Kurulu Sekreterliğine teslim ederler. Düzeltilmiş olan yazı, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yazıların yayımlanabilmesi için, en az iki hakemin basılabilir yargısına varması gerekir; buna karşın, aynı yazı için diğer hakem, değerlendirme sonucunda  basılamaz demişse, yazı, Editörler Kurulunun önerisiyle dördüncü hakeme gönderilebilir.

 

ç . Hakemler tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmalar, Editörler Kurulu kararıyla basılmak üzere Web üzerine konulmak ve basımevine gönderilmek üzere Dekanlığa gönderilir. Üniversite Basımevinden basılabilir onayı için gelen yazılarsa, Editörler Kurulu Sekreterliği tarafından yazarlarına ya da ilgili bölüm sekreterliğine teslim edilir. Yazar ya da yazarlar yazılardaki, (varsa) düzeltmeleri  15 gün içinde yapar. Bu süre içinde düzeltmesi yapılmayan yazıların basımı bir sonraki sayıya bırakılır.

 

e . Dergiye gönderilen makaleler ve disketler, yazı yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez.

 

g . Yazılarda savunulan görüşlerden ve kaynakların doğruluğundan yazar ya da yazarlar sorumludur.

 

h nde yayımlanacak yazılarda aranacak temel koşullar şunlardır:

 

1. Dergiye gönderilen araştırmaya dayalı ya da derleme makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da hali hazırda incelemede olmaması,

 

2. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisinin yazım kurallarına uygun biçimde yazılmış olması gerekir.

 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Teknik özellikler:

Gönderilecek olan makaleler, A 4 boyutlu kağıdın yalnızca bir yüzüne, Microsoft Word yazılım programı, Times New Roman 11 punto - 1.5 satır aralıklı, kenarlardan 2.5 cmlik boşluk bırakılarak 25 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT ile anahtar sözcükler 10 punto olmalıdır.

Yazılarda yer verilecek olan tablo ve şekiller gerçek boyutlarında en çok 13cm eninde ve Makalenin ana hatlarını içerecek şekilde 100-120 sözcük arasında ve 10 punto ile yazılmalıdır. Deneysel bir çalışma için ABSTRACT, araştırmanın amacını, katılımcıların özelliklerini, yöntemini (araştırmanın modelini, veri toplama araçlarını, veri analizini), bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini kısaca kapsayacak şekilde yazılır. Derleme türü bir çalışma için ABSTRACT; başlık, amaç, kullanılan kaynaklar ve sonuçları içerir.

Key Words: (Türkçe) 14 punto, ortalı, küçük harfle (yalnızca sözcük baş harfleri büyük) ve koyu yazılmalıdır. Başlık için önerilen uzunluk ise, en çok 10-12 sözcük arasındadır.

ÖZ 3-6 sözcük arasında

 

GİRİŞ

Araştırmanın problem durumu ve kavramsal ya da kuramsal çerçevesi alanyazın tartışılarak açıklanmaya çalışılır. Alanda daha önce yapılmış çalışmalarla da ilişki kurulur. Araştırmanın önemi ve bu araştırmaya neden gereksinim duyulduğu tartışılır. Çalışmanın sınanacak varsayımları ya da amacı ifade edilir. Bu kısımda gerektiğinde sınırlılıklara, varsayımlara, tanımlara ve kısaltmalara yer verilir.

 

YÖNTEM