Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 I.  BAŞLIK

a-   Başlık 15 kelimeyi aşmamalıdır. Başlık 12 punto ve büyük harflerle kalın yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde ise ilgili başlığın altına Türkçe olarak, 12 punto büyüklüğünde, her kelimenin ilk harfi büyük ve koyu yazılmalıdır.

 b-       Yazar(lar)’ın ilk adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir.

Örnek: Behçet ORAL1

 c-       Yazar(lar)’ın ünvanıyla birlikte çalıştığı yer, araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuar ya da kuruluşun açık adı ve e-posta adresi dipnotta 1, 2, 3, şeklinde belirtilmelidir.

Örnek:

1   Doç. Dr.; Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,  Eğitim Bilimleri Bölümü,  Diyarbakır, [email protected]

  II. ÖZET

150 sözcüğü geçmeyecek şekilde ve 9 punto büyüklüğünde yazılacak özet; amaç, yöntem ve sonucu yansıtacak nitelikte olmalıdır. Her makalede özetin alt kısmında en az 3, en çok 5 Türkçe ve İngilizce olarak anahtar sözcükler (keywords) bulunmalı ve anahtar sözcüklerin tümü küçük harfle yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise önce özet sonra abstract, İngilizce ise önce abstract sonra özet yazılmalıdır.

 III. ANA METİN

a-       Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara bilgisayarda, 1,5 satır aralıkta ve 11 punto yazılmalı, sayfa kenarlarında 3’er cm boşluk bırakılmalı, sayfa numarası verilmelidir.

b-       Yazılar 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Word formatında ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır (Sözcük sayımı Office Word programında Araçlar menüsünden yapılabilir.)

c-       Bölüm başlıkları ve alt başlıklar makale başlığındaki formatlarda yazılmalıdır.

d-       Dergimizin baskı yazı alanı 12x20 cm olup şekil, tablo ve grafikler hazırlanırken bu ölçülere uyulmalıdır.

 IV. KAYNAKLAR

Kaynaklar the American Psychological Association (APA Publications Manual, 5th edition) sistemine uygun şekilde yazılmalıdır. Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça ayracı ile gösterilir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilir.

 Örnekler

Doğrudan aktarmalarda; Baykul (2000: 20)’e göre ya da kaynakça bağlacı cümle sonuna konulacaksa, yazarın soyadı ve eserin basım yılı parantez içinde verilir (Baykul, 2000: 20). Dolaylı aktarmalarda ise sayfa numarası verilmez, Baykul (2000)’ e göre ya da (Baykul, 2000) vb. biçimlerde gösterilmelidir.

                Doğrudan ve dolaylı aktarımlar, bilimsel araştırmalarda rapor hazırlama ilkelerine uygun olmalıdır.

Aynı parantez içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa, kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek gösterilir.

Örneğin, ...(Baykul (2000; Bilen, 1999; Johnson ve Johnson, 1994) vb.

 Özgün (orijinal) kaynağa ulaşılamadığında, aktaran kişiye ait bilgiler verilir. Örneğin, (Akt. Otludil, 2004).

 Makalenin sonunda yer alan kaynaklar ya da kaynakça kısmında, eserler, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilir. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnekler dikkate alınır:

Türkçe Makale

Kutluca, T. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayara İlişkin Öz-yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 346 (32), 28-35.

Türkçe Kitap

Çepni, S. (2002). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.

Türkçe Online Dergi

Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği. İlköğretim-Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Mart 2004 tarihinde indirilmiştir.

İngilizce Makale

Oral, B. (2008). The Evaluation of the Student Teachers' Attitudes toward Internet and Democracy, Computer&Education, 50 (1), 437-445.

İngilizce Edited Book

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1998). Students' understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). Hillsdale, NJ: LEA Publishers.

İngilizce Kitap

Billstein, R., Libeskind, S. & Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

İngilizce Bildiri

Empson, S. B. (1995). “Equal sharing and shared meaning: The development of fraction concepts in a first-grade classroom.” Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

 İngilizce Online Dergi Makalesi

Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning (November, 18). [Online]: Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://www.ex.ac.uk/cimt/ijmtl/ijabout.htm.

İngilizce Online Rapor

TIMSS. (1999). “International mathematics report, findings from IEA’s repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the eight grade.” [Online] Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_TOC.pdf.

Editörlü Türkçe Kitap

Varış, F. (Ed.) (1994) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Editörlü bir kitaptaki makale ya da bölüm

Acan, F. (1996). Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum,  H. Çoşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayını.

Çeviri kitaplar

Marshall, J. (1994) Anadili ve Yazın Öğretimi. (Çev: C. Külebi). Ankara: Başak Yayınları. (Özgün kitap 1989’da yayımlandı.)

Tezler

Atabek, Ş. (2002). “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Gazeteci Kimlikleri.” Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cevher, N. (1998). “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Bir Tür Olarak Öykünün Önemi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma için

Köklü, N. (25-27 Kasım 1996). Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.
 
Ansiklopedi ya da sözlük 

Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan.

Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş baskı). Ankara: TDK Yayını.