Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kuralları

1.Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

2.Dergide; Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, İktisat, İlköğretim, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Orta Öğretim Sosyal Alanlar, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Diller Anabilim Dalları’nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.

3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(ları)na geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

4.Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

5. Çalışma, editörlere 1 nüsha halinde elektronik ortamda sunulmalıdır. Makalenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için, sisteme üye olunmalı ve kullanıcı girişi yapılmalıdır. Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sol Menüde çıkan “Makale Gönder” bağlantısı kullanılarak makale sisteme kayıt edilir.

6. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.

7. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne devretmiş olurlar.

8. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca eserler yayımlanabilir.

Yazım Kuralları

1.Çalışmanın başlığı büyük harfle ve sayfanın ortasına gelecek şekilde “Times New Roman” yazı karakteriyle 14 punto ve bir aralıkla “koyu” olarak yazılmalıdır. Başlığın hemen altında İngilizce karşılığı koyu ve küçük harflerle yer almalıdır. Ana başlık yazısının sağ alt tarafına yazar veya yazarların adları, akademik unvanlarıyla birlikte yazılmalı ve çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm) adları ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir. Yapılan çalışma herhangi bir kurum tarafından destek görmüşse, makalenin ana başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak destek veren kurumun adı aynı sayfada dipnot olarak verilmelidir.

2.Dergiye gönderilecek çalışmalar, Apple Mac Word 5.1 veya Ms Word Windows 95 ve üstü programla yazılmalıdır.

3.Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli; kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir.

4. Metin yazımı, A4 boyutundaki kağıda Times New Roman karakteriyle 1.5 aralıklı olarak 11 puntoyla ve 2.5 cm. kenar boşluklarıyla yazılmalıdır. Çalışma, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, Gelişme bölümü (ana ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, sonuç bölümünde de varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

5.Aday makalede, başlıktan sonra bir aralık ve dokuz puntoyla her biri 400 kelimeyi geçmeyen ve beş ana alt başlıktan oluşan Türkçe ve İngilizce yapılandırılmış özler bulunmalıdır. Yapılandırılmış özler: görgül araştırmalar için;  Problem Durumu, Araştırmanın Amacı, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar, Öneriler; diğer çalışmalar için; Araştırmanın Temelleri, Araştırmanın Amacı, Veri Kaynakları, Ana Tartışma ve Sonuçlar başlıklarını içermelidir.

Yapılandırılmış özün altında 1 satır boşluk bırakılarak en az 3 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

6. Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde olmalıdır.

Örnek:

3. Yöntem
3.1 Veri Toplama Teknikleri

7. Çizelge, grafik, resim vb. derginin sayfa boyutları dışına taşmamalı ve bunların hazırlanmasında Times New Roman 8 puntodan küçük yazı kullanılmamalıdır. Çizelge, grafik, resim vb.lerine sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Kaynak ve gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar ve kısaltmalar, şekil ve çizelgelerin hemen altında gösterilmelidir. Çizelge vb. metin dışında ayrı olarak hazırlanmalı ve metin içinde yerleştirileceği yer aşağıdaki gibi gösterilmelidir:
____________
Tablo 1 buraya

8.Dergiye gönderilecek çalışmalar otuz sayfayı aşmamalıdır.

9. Kaynaklar APA (American Sociological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.

    *
      Göndermeler

   1.
      Tek Yazarlı

          o
            Yazarın adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda yer alır.

Örnek: Bilgisayar okuryazarlığı, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dili kullanma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlanabilir (Leuhramann,1991).

          o
            Yazarın adı ifadede geçiyorsa ismin hemen yanında yer alır.

Örnek: Leuhmann (1991), bilgisayar okuryazarlığını, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dil kullanma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlar.

   1.
      İki Yazarlı

 

-     Yazarların adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda, ifadede geçiyorsa hemen yanında yer alır.
Örnek: There is some evidence that these researches are supported (Berkowitch ve Underwood, 1992)

   1.
      Üç-Beş Yazarlı

          o
            İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir.

Örnek: Bu alanda yapılan araştırmalar (Özhan, Tonta, Özoğul ve Öztorun, 1999) göstermiştir ki…
            There is some evidence that these findings are supported (Oishi, Diener, Lucas & Suh,1992)

          o
            Aynı eserde ikinci ve daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe makalelerde “vd.”, İngilizce makalelerde “et al.” kısaltması kullanılır.

            Örnek: (Özhan vd., 1999)
                          (Oishi et al., 1992)   

   1.
      6 ve Daha Fazla Yazarlı

          o
            Sadece ilk yazarın soyadı “vd./et al.” kısaltması kullanılır. Bibliyografyada kısaltma kullanmaksızın tüm yazarların isimleri yazılır.

Örnek: (Aydın vd., 1997). (Underwood et al., 1993).

   1.
      Kurum Yazarlı

          o
            İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.

            Örnek: (Türk Standartları Enstitüsü [TSE], 1999)
                        (Further Reduction Unit [FEU], 1998)

          o
            İkinci ve daha sonraki göndermelerde sadece kısaltma ve tarih verilir.

            Örnek: (TSE, 1999)   (FEU, 1998)
                      

   1.
      Yazarı Olmayan Eser

          o
            Yazarı olmayan yayınlara, eser adıyla gönderme yapılır. Eser adı kısaltılır.

Örnek:            (“Computer Literacy Handbook”, 1997).

   1.
      Aynı Soyadını Taşıyan Birden Fazla Yazar

          o
            Aynı soyadını taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır.

Örnek:            G.Underwood (1998) ve J.D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya değinmiştir.

   1.
      Aynı  Yazarın Aynı Tarihli Birden Fazla Eseri

 

          o
            Yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.

Örnek: (Underwood, 1998a)
              (Underwood, 1998b)

   1.
      Birden Fazla Yayına Aynı Anda Gönderme

          o
            Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir.

Örnek: Bu konuda yapılan araştırmalar (Aşkar, 1997; Erden, 1996; Sanemoğlu, 1996) göstermiştir ki…

    *
      Alıntılar

Alıntılar çeşitli biçimlerde olabilir. Aşağıda bazı alıntı şekillerine örnek verilmiştir. Eğer alıntı yapılan metinde bazı sözcükler atlanıyorsa bu durum üç nokta (…) kullanılarak belirtilir.
    
      Örnek: Eğitimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Ertürk (1998) eğitimi, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler meydana getirme süreci” olarak tanımlanıyor(s.12).

      Örnek: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeşidi olduğunu söylediğimiz eğitim, yani kasıtlı kültürleme ile kasıtsız kültürleme bir arada ve birbirini etkileyerek vuku bulmaktadır” (Ertürk, 1998, s.12-13).

    *
      Kaynakçanın Düzenlenmesi

   1.
      Kitap

Bulunması gereken bilgi:

    *
      Yazarın adı (soyadı, adının baş harfi)
    *
      Yayın tarihi (ayraç içinde)
    *
      Eser adı (altı çizilerek veya italik; İlk harf büyük, diğer harfler küçük)
    *
      Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
    *
      Yayın yeri (ardından: gelir)
    *
      Yayınevi

Çeşitli Örnekler

Tek Yazarlı: 

Güvenç, B. (1979). İnsan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
İnan, F. (1997). Uzman sistemler. (3.Basım). İstanbul: Kök Yayınevi.
Çok Yazarlı:   Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Editörü Olan Kitap: Hackman, J.R. (1992). Group influences on individuals in organizations. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed., Vol. 3, pp. 199-267). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Kurum Yazarlığı Olan Kitap: Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.         

   1.
      Makale

Bulunması gereken bilgi:

          *
            Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
          *
            Yayın tarihi (ayraç içinde)
          *
            Makale adı
          *
            Dergi adı (altı çizilerek veya italik)
          *
            Cilt numarası
          *
            Sayısı
          *
            Sayfa Numaraları

Çeşitli Örnekler

Dergi:
Akman Y. ve Korkut, F. (1993). Umut Ölçeği Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 193-203.
            Acun, R. (2000). İnternet ve Telif Hakları. Bilgi Dünyası, 6 (3), 56-73.
Gazete:
            Aydın, C. (13 ocak 1999). Bilgisayarlar ve İletişim. Radikal. s.4.

   1.
      Diğer Basılı Kaynaklar

Ansiklopedi:
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk (2.Basım Cilt 15, ss. 413-418). Ankara: 3B Yayıncılık.
Rapor:
Draude, B. ve Brace, S. (1998) Assessing The Impact of technology on Teaching and Learning: Student Pespectives. (HMMS Report. No.81). Washington, DC: U.S. Department of Education .
                        Tezler:
Wilfley, D.E. (1989). Interpersonel Analysis of Bulimia. Unpublished Doctaral Dissetation, University of Missouri, Colombia.
Yağcı, E. (1997). Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

   1.
      Elektronik Kaynaklar: Web Sitesi:

Bulunması Gereken Bilgi:

    *
      Yazar adı (soyadı, adı)
    *
      Yayın tarihi veya son gözden geçirilme tarihi (ayraç içinde)
    *
      Belgenin adı
    *
      URL (Üçgen ve ayraç içinde)
    *
      Erişim tarihi (bizim bu sayfaya eriştiğimiz tarih, ayraç içinde).

Kişisel Web Sitesi:

                              Öztürk, S. (24 Ekim 1999). Homepage.
  (1997 November 12).

                        Genel Web Sitesi:
                                 
Shade, L. R. (1994, February 14). Gender Issuesin Computer Networking.
(1997, November 26)

                        Elektronik Kitap:
                                 
Darwin, C. (1845; 1997, June). The Voyage of the Beagle. Project Gutenberg.
(1997, November 26).

                        Elektronik Mesaj:

Franke, N. < [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır > (1996, April 9). SoundApp 2.0.2 [Personal mail]. (1996, May 3).V. Dipnotlar
          
Araştırmayı destekleyen kuruluşlarla ilgili olarak ya da yazarın özel bilgiler verebilmesi amacıyla kullanılır. Yazılarda dipnotlarına yer vermekten olabildiğince kaçınılması ve burada söyleneceklerin metin içinde özümlenmesi tercih edilmelidir. Ancak zorunlu olarak dipnot verilmesi gereken yerlerde italik rakam kullanılmalı, aynı sayfanın sonunda ana metinden sonra bir çizgiyle ayrılmış olarak yazılmalıdır.

VI. Şekiller

Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte 13*18 cm’den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalı; mikograflar, radiograflar ve fotoğraflar siyah beyaz parlak kağıda basılmış olmalıdır. Bütün şekillerin bir numarası ve alt yazısı olmalı; kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır.

VII. Tablolar

      Tablo yazısı üstte solda numara gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği tablo numarasının altında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablolar metin içinde tablo numarasıyla (ör. Tablo 3.1’de görüldüğü gibi…) verilmelidir.