Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın ve Yazı Kuralları

1.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999 yılından itibaren "Hakemli Dergi" statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.
2. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Tarih, İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme,  Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Güzel Sanatlar, Turizm,  Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, İslami İlimler vb. alanlarındaki bilimsel çalışmalara  yer veren hakemli bir dergidir. 
3.  Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
4. Yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu Editör yardımcıları yapar. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
5. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar (özetler ve kaynakça dahil) 3000-8000 kelime arasında olmalıdır.
6. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları üç hakeme gönderir. Makaleler hakemlerin en az ikisinin oluruyla yayına kabul edilir. Hakem sürecinden geçmiş yayınların yayınlanması ile ilgili nihai kararı dergi yayın kurulu verir.
7. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayımlanır.  
8. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, telif hakkı karşılığında yazarlarına bir adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.
9. Dergimize gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.
10.  Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumluluğu yazara aittir. 
11. Dergiye gönderilen yazılar Windows ortamında ve Ms Word uygulamasının 2007 ve sonrasındaki sürümlerinde yazılmalı ve elektronik ortamda derginin web sayfası (www.sbd.aku.edu.tr) üzerinden gönderilmelidir. Yazı içinde kullanılan grafikler Windows ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında olmalıdır. Orijinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve ser karton olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı şeklin altında, tablo adı ise tablonun üstünde yer almalıdır.  Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. (Bakınız örnek makale)
12. Makalenin ilk sayfasında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en az 100 en fazla 150 kelimeden oluşan özetler, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en az 3 en fazla 5 kelime) ve makalenin Türkçe (Türkçe başlık, başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük harfle olmak üzere 14 punto koyu olarak yazılmalı) ve hemen altında İngilizce (İngilizce başlık, başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük harfle olmak üzere 12 punto koyu olarak yazılmalı) başlığı verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsamalıdır.
13. Yazı karakteri özet için Times New Roman 10 punto, ana metin için ise Times New Roman 11 punto, satırlar tek aralıklı, varsa dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır. 
14. Paragrafların  ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası ise önce 3nk, sonra 3nk ve iki yana dayalı olmalıdır.
15. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5,5 cm, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm, cilt payı 0 olmalıdır.
16. Denklemler numaralandırılmalı ve numaralar denklemin sağına hizalı olacak şekilde parantez içerisinde yer almalıdır. 
17. Metin içerisinde yer verilen tablolarda satır ve sütün çizgileri olmamalıdır. (Bkz. Örnek makale)
18. Metin içerisindeki başlıklar, aşağıdaki sıra ve karakterler şeklinde sadece ilk harfleri büyük olmalıdır: 
Özet (10 Punto, Koyu)
Abstract (10 Punto, Koyu)
Giriş (11 Punto, Koyu)
1.Birinci ana başlık (11 Punto, Koyu)
1.1. Birinci ana başlığın alt başlığı (11 Punto, Koyu değil, İtalik)
1.1.1. Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı (11 Punto, Koyu değil, İtalik)
2. İkinci ana başlık (11 Punto, Koyu)
.....
Sonuç (11 Punto, Koyu)
Kaynakça (11 Punto, Koyu)
18. Referans vermede;
a) Referanslar dipnotlar şeklinde değil, Harvard (Bağlaç) Sistemi olarak adlandırılan ve yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Eğer Ahmet Öztürk'e ait 2012 yılında yayınlamış bir kitabın 35. sayfasını makalenizde kullandıysanız, makalenin sonunda kaynağın tam kimliğini vermek şartıyla yazı içerisinde referans şöyle verilmelidir (Öztürk, 2012: 35). Eğer gönderme DPT'nin 2014 yılındaki raporunun 48. sayfasına yapılıyor ise şöyle verilmelidir (DPT Raporu, 2014: 48). 
b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp makalede yer alması gerektiğine inandığı bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile sayfa altına 9 punto tek satır aralığı ile dipnot olarak vermelidir. 
c) Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; EK Tablo: 1, EK Grafik: 3 ve EK Şekil: 7 gibi yazılmalıdır.Ekler bölümü metin sonunda Kaynakça'dan sonra verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermelerin mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.
d) Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek KAYNAKÇA kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır:
• Örnek Kaynak Gösterme:Kitaplar 
1) Tek yazarlı kitap:
Kaynakçada: Özdemir, A. 2008. Yönetim Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayıncılık.
Metin içinde: (Özdemir, 2008: 107)
2) İki yazarlı kitap:
Kaynakçada: Kula, V. ve Aydemir, O. 2013. Finans Matematiği SPK ve KPSS Soru Çözümlü Ticari ve Mali Matematik Uygulamaları, Ankara: Hermes Matbaacılık.
Metin içinde: (Kula ve Aydemir, 2013: 112)
3) İkiden çok yazarlı kitap:
Kaynakçada: Büker, S., Aşıkoğlu, R. ve Sevil, G. 2008. Finansal Yönetim, IV. Baskı, Ankara.
Metin içinde: (Büker vd., 2008: 286)
4) Derleme kitap:
Kaynakçada: İnalcık, H. 2000. Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar, (Ed.) E. Fuat Keyman ve A. Yaşar Sarıbay, Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları. 
Metin içinde: (İnalcık, 2000: 594)
• Örnek Kaynak Gösterme: Makaleler
1) Tek yazarlı makale: 
Kaynakçada: Aydınözü, D. 2010. Trakya’da Vejetasyon Devresi ve Bu Devredeki Yağışlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 227-232.
Metin içinde: (Aydınözü, 2010: 229)

2) İki yazarlı makale:
Kaynakçada: Şimşek, A. ve Bal, Mehmet S. 2010. Tarih Şeridi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Tarihsel Zaman Algılarının İncelenmesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 124-151.
Metin içinde: (Şimşek ve Bal, 2010: 135)
3) Aynı yazara ait birden fazlar eser:
Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur: 
Kaynakçada: Bal, İ. 2001a. ABD'nin Orta Asya Politikasına Yön Veren İç ve Dış Dinamikler, Stratejik Analiz, 12, 59-66.
Metin içinde: (Bal, 2001a: 59)
Kaynakçada: Bal, İ. 2001b. Ortadoğu'da İstikrarsızlığa Yol Açan Faktörler, Bilgi Toplum Dergisi, 3, 195-207. 
Metin içinde: (Bal, 2001b: 199) 
• Örnek Kaynak Gösterme: Çeviri Eserler
Kaynakçada: Gujarati, D.N. 2011. Temel Ekonometriu, (Çev.) Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık.
Metin içinde: (Gujarati, 2011: 120)
• Örnek Kaynak Gösterme: Tezler
Kaynakçada: Küçükkahraman, B. 2013. TMS 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulamalar,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
Metin içinde: (Küçükkahraman, 2013: 75) 
• Örnek Kaynak Gösterme: Yazarı belli olmayan resmi, özel yayınlar, raporlar vb.
Kaynakçada: MEB. 2012. İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, İkinci Baskı.
Metin içinde: (MEB, 2012: 65).
• Örnek Kaynak Gösterme: İnternet Kaynakları 
Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.2014. Enflasyon Raporu 2013-IV, http://www.tcmb.gov.tr (Erişim tarihi: 10.02.2014). 
Metin içinde: (TCMB, 2014) 

Yazarlar İçin Önemli Notlar
1. Gönderilen yazılar, mutlaka dergimizin yayın ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, editör tarafından yazara geri gönderilir.
2. Gönderilen yazılar bir üst yazıyla gönderilmelidir. Üst yazı aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır.  
Üst Yazı Örneği

Makalenin Başlığı     

Sorumlu Yazar , Sorumlu Yazarın İletişim Bilgileri
Ünvan , Ad Soyad
Adres Bilgileri (Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke)
E-mail
Tel
Diğer Yazarlar  (sırasına göre) ve İletişim Bilgileri
Ünvan , Ad Soyad
Adres Bilgileri (Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke)
E mail
Özet
Anahtar Kelimeler

Örnek olarak hazırlanmış makale biçimini gösteren taslak dosyayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.