Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An empirical investigation of factors determining the consumers’ choice of mobile service providers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Icfai University1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

After the implementation of government policies on globalization and liberalization, the consumers have become more critical about the selection of service providers. Consumers are now very much aware of the alternatives available in relation to services and the provider organizations. Expectations of consumers are rising and the provider organizations should be aware of these expectations. The objective of the present study is to examine the factors responsible for helping the consumers to choose mobile telecommunication service provider among the competitors in the market. The primary statistical techniques used in the study are Exploratory Factor Analysis, and Structural Equation Modeling. The data was collected with the help of structured questionnaire consisting of different questions related to demographics, service quality, product quality and availability, promotion and price in order to study perceptions of consumers. In order to examine these above mentioned variables and to derive meaningful conclusions, use of structural equation modelling was imperative. AMOS (Analysis of Moment Structure) version 16.0 was employed in the research to test the underlying hypotheses of the study. Results showed that the paths are significantly related to the casual processes. Price was found to be the most important factor followed by product quality and availability, service quality, and promotion in determining perceptions of customers towards mobile telecommunication services. It is expected that the findings of the study may provide meaningful insights to the service providers and contribute in improving their strategies and marketing operations.

Özet İngilizce :

Hükümet politikalarının küreselleşme ve liberelleşme uygulamalarından sonra tüketiciler hizmet seçimlerinde daha seçici olmaya başlamıştır. Tüketiciler şimdi hizmetler ve bunları sağlayan firmalar ile ilgili mevcut alternatiflerin daha çok farkındadırlar. Tükenticilerin beklentileri artmaktadır ve hizmet sağlayıcı firmalar da bu beklentilerin farkında olmalıdır. Bu çalışmanın amacı pazardaki rekabet eden firmalar arasında tüketicilerin mobil telekominikasyon hizmetleri sağlayan firmaları seçmelerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemler açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modelidir. Demografi, hizmet kalitesi, ürün kalitesi ve mevcudiyeti, tutundurma ve fiyat ile ilgili çeşitli sorulardan oluşan yapılandırılmış bir anket yardımıyla veriler toplanmıştır. Ve böylelikle tüketicilerin algılamaları incelenmiştir. Yukarıda bahsedilen değişkenleri incelemek ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için yapısal eşitlik modelinin kullanımı bir gerekliliktir. Çalışmayı oluşturan hipotezleri test etmek için araştırmada AMOS (Analysis of Moment Structure) kullanılmıştır. Sonuçlar değişkenler arasındaki ilişkilerin sebep sonuç süreçleri ile anlamlı derecede bağlantılı olduğunu göstermiştir. Fiyat en önemli faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bunu da ürün kalitesi, erişilebilirlik, hizmet kalitesi ve tutundurma takip etmiştir. Bu çalışmanın bulgularını hizmet sağlayıcılara anlamlı fikirler sağlayabileceği ve stratejik ve pazarlama operasyonları geliştirmede katkıda bulunabileceği beklenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :