Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma bir hizmet firmasının farklı departmanlarında çalışan 144 beyaz yakalı çalışanı ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde "bağımsız t testi", "eşlenik t testi", "korelasyon analizi", "regresyon analizi" ve "tek yönlü ANOVA testi" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon bileşeninin örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılık bileşenlerinden duygusal, normatif ve devam bağlılıkları üzerinde anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Son olarak çalışanların dönüşümcü liderlik algıları ve örgütsel bağlılıklarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper, the relationship between employee's transformational leadership perceptions and organizational commitment has been analyzed. The research made on 144 white-collar employees from different departments of one service company. Survey was used for data collection. Data obtained were analyzed through "paired-samples t test", "independent-samples t test", "correlation analysis", "regression analysis", and "one-way ANOVA". The results show that one of the transformational leadership' component which is inspirational motivation has significant effects on organizational commitment and its components - affective commitment, continuance commitment and normative commitment. Lastly, employee's transformational leadership perceptions and their organizational commitments have been examined by demographics of employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :