Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitim programı’ndaki amaç ve kazanımların çoklu zekâ kuramına dayalı zekâ alanları açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı1, Pamukkale Üniversitesi, Okul Öncesi Ana Bilim Dalı2, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Okul Öncesi Ana Bilim Dalı3
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, 60-72 aylık çocuklar için hazırlanan okul öncesi eğitim programının Çoklu Zeka Kuramına dayalı zeka alanları açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmada okul öncesi eğitim programında yer alan amaç ve kazanımların çoklu zeka kuramına dayalı zeka alanlarına göre dağılımları ortaya konulmuştur. Bu amaçla araştırmacılar tarafından, okul öncesi eğitim programında gelişim alanlarına göre yer alan amaç ve kazanımlar esas alınarak "Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Çoklu Zeka Kuramına Yönelik Analizine Ait Görüş Formu" oluşturulmuştur. Bu form araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 60 anaokulu öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde her bir amaç ve kazanımın çoklu zeka kuramına dayalı zeka alanlarına göre dağılımına ilişkin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; psikomotor alanda amaç ve kazanımların en çok kapsadığı zeka alanı bedensel-kinestetik zeka alanı, sosyal-duygusal alanda amaçların en çok kapsadığı zeka alanı sözel-dilsel, kazanımların en çok kapsadığı zeka alanı ise sosyal-kişilerarası zeka alanlarıdır. Dil ve bilişsel alanlarda yer alan amaç ve kazanımların en çok kapsadığı zeka alanı sözel-dilsel zeka, özbakım becerilerinde amaç ve kazanımların en çok kapsadığı zeka alanı, bedensel-kinestetik zeka olmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to assess the preschool education program prepared for 60-72 month-old children, in terms of intelligence fields based on Multiple Intelligence Theory, according to the views of teachers. The study revealed distributions of goals and acquisitions in the preschool education program according to intelligence fields based on multiple intelligence theory. In order to achieve this purpose, "The Feedback Form for the Analysis of Goals and Acquisitions in Preschool Education Program in Terms of Multiple Intelligence Theory" was formed by researchers, based on goals and acquisitions in the preschool education program according to the development fields. This form was applied to 60 kindergarten teachers, who constitute the sample group of the study. The SPSS 13.0 software package was used to analyse the data. During the analysis of the data, the frequency and percentages related to distribution of each goal and acquisition according to intelligence fields, which are based on multiple intelligence theory, were calculated. The results of the study concluded that the intelligence field that is covered by goals and acquisitions in the psychomotor field at the most is the bodily- kinaesthetic intelligence field, the intelligence field that is covered by goals in the social-emotional field at the most is the verbal-linguistic intelligence field and the intelligence field that is covered by acquisitions at the most is the social-interpersonal intelligence field. While the intelligence field that is covered by goals and acquisitions in linguistic and cognitive fields at the most is the verbal- linguistic intelligence, the intelligence field that is covered by goals and acquisitions in self-care skills at the most is the physical-kinaesthetic intelligence field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :