Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.1. İşletme Araştırmaları Dergisi (isarder.org, isarder.com), hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe’dir.

2. Dergide İşletme, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Ekonomi, Maliye, Turizm, Halkla İlişkiler, Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgüt Geliştirme alanındaki bilimsel ve özgün makaleler yayınlanmaktadır.

3. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir.

4. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

6. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Yazı tipi Times New Roman, Yazı boyutu 12 olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları üst=3cm, alt=3cm, sağ=3cm ve sol=3cm olmalıdır. Paragraf başı 1cm içeriden yapılmalıdır. Paragraf aralığı üst=6nk, alt=6nk olmalıdır.

7. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken ana bölümler: (Tüm ana bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır.)1. Kapak sayfası ( Makale Adı, Yazar veya Yazarların Adı Soyadı, Yazışma Adresi, e-posta)

2. Türkçe Başlık (İkinci sayfadan itibaren)

3. İngilizce Başlık

4. Türkçe Özet (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde)

5. Anahtar Kelimeler

6. İngilizce Özet (Abstract) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde)

7. Keywords

8. Giriş

9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

10. Bulgular

11. Sonuç ve Tartışma

12. Kaynakça

13. Varsa Ekler

14. Genişletilmiş İngilizce özet (Extensive Summary: giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermeli ve 1200 kelimelik takriben 3 sayfadan oluşmalıdır. )

8. Dergiye gönderilecek yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The Publication Manual of the American Psychological Association (5. Baskı), 2001" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.

9.Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların Soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa numarası) kullanılmalıdır. Örneğin: Cümle sonunda; (Çil, 2005) veya (Çil, 2005, s. 155) veya (Çil, 2005, ss. 155-159). Cümle başında; Çil’e (2005) göre; şeklinde kullanılmalıdır. İki yada daha fazla yazarlı kaynaklara atıf yaparken, Cümle sonunda; (Akif, Boylu ve Gül, 2006) veya (Akif, Boylu ve Gül, 2006, s. 57) veya (Akif, Boylu ve Gül, 2006, s. 57-73). Cümle başında; Akif, Boylu ve Gül’e (2006) göre; veya Akif, Boylu ve Gül’ e (2006, s. 57) göre; veya Akif, Boylu ve Gül’e (2006, s. 57-73) göre; şeklinde kullanılmalıdır. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içerisinde alfabetik sırayla verilmelidir. Örneğin; (Çil, 2005; Deniz ve Ökten, 2003; Koç, Yazıcıoğlu ve Arslantürk, 2008). Atıfta bulunulan eserde üç yazardan fazla kişi bulunuyorsa; ilk yazarın soyadı yazıldıktan sonra diğ. Kısalması yazılmalı örneğin; (Karasu ve Diğ., 2007) şeklinde kullanılmalıdır.

10. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." kullanılmalıdır. Örneğin: (Çil, 2002, s. 155) veya (Çil, 2005, ss. 155-179). Genişletilmiş İngilizce Özet (Extensive Summary) içinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "p." veya "pp." kullanılmalıdır.

11. Metin içerisinde yer alan tablolar, grafikler ve şekiller yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazılmalıdır.

12. Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

Örnek:

Alkış, O., (2007). İşletme Yönetimi Kavramlar ve Uygulamalar, Bilgin Basın Yayın Dağıtım, Ankara.

Karaca, A., (2009). “Liderlik ve işgören performansı arasındaki kayıp ilişki: örgütsel Bağlılık”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı:1, 55-72.

Mowday, R., Steers, R., Porter, L., (1979). “The measurement of organizational commitment”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 14, No.4, 224-247.


13. Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları İşletme Araştırmaları Dergisi (isarder.org, isarder.com)’a aittir.

14. Dergiye makale gönderen yazar ya da yazarlar her bir makale için yayın kararı alındıktan sonra örnek basılı cilt’in basım giderleri için 100 TL makale katkı payı olarak yatırmayı kabul eder.