Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen ve teknoloji dersi fizik ünitelerinde kavram haritalarının kullanımı

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü1, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2, Boston College Curriculum and Instruction Department3
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim Fen ve Teknoloji dersinde kavram haritalarının etkin olarak kullanılıp kullanılmadığına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla bir tutum ölçeği geliştirilerek Afyonkarahisar ilinde bulunan basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle 14 ilköğretim okulundan seçilen 150 tane 4. sınıf, 250 tane 5. sınıf ve 250 tane 6. sınıf olmak üzere toplam 650 tane ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Genel tarama modelinde yapılan bu çalışmada, veri analizi için t-testi, tek yönlü varyans analizi, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde; öğrencilerin kavram haritalarının kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlerden; cinsiyet ve sınıf seviyesi arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine views of students whether or not they use concept maps effectively at Primary Science and Technology courses For this aim an attitude scale test which has 39 substances was developed by the researchers. Validity and confidency of this test were analyzed. After the made analysis of factor, 16 substances whose burden factors were low, were removed from survey. The survey decreased to 23 substances and again applied confidency analysis these choices, the result was found .86. This scale was applied with using basic and random method on chosen 150 4th grade pupils, 250 5th grade pupils and 250 6th grade pupils who study in 14 primary schools in Afyonkarahisar. Using general scanning model in this study was ttest, One Way ANOVA test, and frequency and percentage values. As a result of research findings obtained, students' attitudes towards using concept maps were identified that it was positive. According to gender and class levels, which were independent variables, there were no significant differences of students' towards using concept maps.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :