Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk İletişim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk göcmenlerin italyanlara bakış acısı: bir kültürlerarası iletişim araştırması

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
752
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada İtalya'da yaşayan Türk göçmenlerin, içerisinde bulunduğu İtalyan toplumu ile kültürüne ve İtalyanlara bakış açısı kültürlerarası iletişim bağlamında belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada alan araştırması yöntemi kullanılmış, verilerin toplanmasında anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini İtalya'da yaşayan Türkler oluşturmaktadır. İtalya'da Türklerin yoğunluklu olarak yaşadığı Milano, Modena, Reggio Emilia, Como şehirlerinde yapılan anket, rastgele seçilen 545 Türk göçmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programına aktarılarak frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Bununla birlikte değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Kay Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında İtalya'da yaşayan Türk göçmenlerin İtalyan toplumuna karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olduğu, çeşitli uyum problemleri yaşadığı, bu uyum problemlerinde kültürel farklılıkların en önemli etken olduğu, Türk göçmenler ile İtalyanlar arasındaki ilişkinin sınırlı düzeyde gerçekleştiği ve sosyal ilişkilerde Türklerin yine Türklerle iletişim kurmayı tercih ettiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine perspective of Turkish immigrants living in Italy to Italian society, culture and people in the context of intercultural communication. Field research method was used and survey technic was applied for collecting data in this research. The population in this research consists of Turks living in Italy. Survey applied to randomly selected 545 Turkish immigrants who mostly lived in cities of Milano, Modena, Reggio Emilia and Como. The data obtained from research transferred to the SPSS 16.0 package program and its frequency analysis was conducted. In addition to, chi-square test of independence was performed to determine whether there is a significant relationship between variables or not. According to data obtained from research determined that Turkish immigrants have a negative viewpoint to Italian society, they experience some adaptation problems, cultural differences are the most important factor to experience these adaptation problems, relationship between Turkish and Italian is occurred at a limited level and Turkish people prefer to communicate with other Turkish people.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :