Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel bağlilik ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasindaki ilişki

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
1437
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın bir ifadesidir. Örgütsel bağlılığın birçok değişkenden etkilendiği ve birçok değişkeni de etkilediği görülmektedir. Örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet bu değişkenlerden biridir. Son yıllarda örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet örgütsel davranış disiplininin ilgilendiği yeni konular içerisinde yer almaktadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen sinizm ve muhalefet algılarının bilinmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012- 2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ilkokullarda görev yapan 219 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerden Meyer ve Allen (1984) tarafından geliştirilen ve Boylu, Pelit ve Güçer (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Özdemir (2010) tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet ölçeğinin “Muhalif Davranışlar Alt Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşımıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm algıları arasında yüksek düzeyde negatif, örgütsel muhalefet algıları ile ise orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

Organizatonal commitment is the teellings and relation employess to the organization they work. It is seen that organizational commitment is affected by various factors and various factors are influenced by organizational commitment. In recent years, organizational cynicism and organizational dissent are observed as new topic areas organizational behaviour. In this regard, theachers’ cynicism and dissent perceptions are considered it is seen that to be important. In this framework, the aim of this study is to investigate the relationship between primary school teachers’ organizational commitment and organizational cynicism and organizational dissent perceptions. The population of the study is formed by primary school teachers (n:219) working in the city center of Bolu in 2012-2013 academic year. The data were collected through “Organizational Commitment Scale” developed by Meyer and Allen (1984) adapted into Turkish by Boylu, Pelit and Güçer (2007) and “Organizational Cynicism Scale” developed by Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) adapted into Turkish by Kalağan (2009) and Dissent Behaviours Sub-Scale of “Organizational Dissent Scale” developed by Özdemir (2010). To analyze the data, SPSS 16.0 program was used and descriptive statistics as; frequency, percentage, meanscore, standart deviation and correlation, were used. The findings of the study revealed correlation between primary school teachers’ organizational commitment and organizational cynicism and organizational dissent perceptions. A high negative correlation was found between the organizational commitment and organizational cynicism perceptions and a moderate negative correlation was found between organizational commitment and organizational dissent perceptions of primary school teachers. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :