Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç salgı bezlerimiz konusunda uygulanan kavram haritalarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi1, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; kavram haritaları ile yapılan fen ve teknoloji öğretiminin, İç Salgı Bezlerimiz" konusunda öğrencilerin akademik başarıları üzerine geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla ne kadar anlamlı olduğunu araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır'da bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan, ön test sonuçlarına göre başarı düzeyleri birbirine denk olarak belirlenen 7. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretim yapılan şube, kontrol grubu, kavram haritaları ile öğretim yapılan şube de deney grubu olarak belirlenmiştir. "İç Salgı Bezlerimiz" Başarı Testi, iki gruba, ön test ve 1 haftalık öğretim sonunda da son test olarak uygulanmış olup çalışma 3 hafta sürmüştür. Elde edilen veriler, SPSS-17' de değerlendirilmiştir. Araştırmanın 1. ve 2. problemlerini test etmek için ''ilişkili örneklemler ttesti'', 3. alt problemi test etmek için ise "ilişkisiz örneklemler için t-testi" kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kavram haritalarıyla yapılan öğretimin öğrencilerin "İç Salgı Bezlerimiz" konusundaki başarıları üzerine geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study, to research teaching of science and technology made with the concept maps, on students' academic achievement compared to traditional methods to what extent effective. As the study group, 2010-2011 academic year, in Diyarbakir at an elementary school students, which according to pre-test results, achievement levels are determined to be equivalent to each other 7th class, are selected. This two groups, experimental and control groups, have been formed from the students who take part in the research. While the teaching in the control group has been based on lecturing, teaching in the experimental group has been based on concept maps. "Internal Secretion Glands" achievement Test, which 1-week pre-test and at the end of a 1-week teaching as a final test was applied, study continued for three weeks. The obtained data, assessed at the SPSS-17. For the testing 1. and 2. problems of research "associated samples t-test", for the 3. sub problem "unassociated samples t-test" has been used. The obtained results assessed at the level of 0.05 significant. At the end, students instructed through concept maps are more successful than the ones who have been instructed through traditional methods, and learning is more permanent in the experimental group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :