Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değerlerin belirli meslek alanları ve demografik değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü1, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, meslek sahibi kişilerin Rokeach'in tanımladığı amaçsal-araçsal değerlere ilişkin sıralamanın belirlenmesi ve belirlenen bu değerlerin bazı meslek alanlarına ve demografik değişkenlere göre farklılıklarının incelenmesidir. Bu doğrultuda incelenen değerler çalışma ortamı içerisinde değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve bazı demografik değişkenler açısından önem sırasına göre incelenmiştir. Altı farklı meslek grubundaki katılımcılardan 240 adet anket toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistiksel paket programında analiz edilmiştir. Sonuçta, amaçsal ve araçsal değerler arasında pozitif ve zayıf yönlü bir ilişki tespit edilirken, "dürüstlük, aile güvenliği ve iç huzur" değerlerinin tüm gruplarda görülen ortak değerler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların, cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklı amaçsal ve araçsal değerlere sahip oldukları da görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of the study is determine the ranking of terminal and instrumental values which is defined by Rokeach and investigate the difference of these values according to job areas and demographic variables. The values obtained from the study are examined based on their importance according to the demographic variables. 240 questionnaires have been collected from participants belonging to six different job areas. Data is analyzed by SPSS 18.0 software program. As a result, a weak and positive relationship has been found between terminal and instrumental values. Also, it is found that the values as honesty, family security and internal peace are common values that are observed in all groups. Finally, it is found that the participants have different terminal and instrumental values according to their gender and age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :