Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hekimlerin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, müşterilerle birebir iletişim halinde olan işgörenlerin, duygu gösterimlerini örgüt tarafından belirlenen standartlara uygun hale getirme sürecinde harcadıkları çaba olarak tanımlanan duygusal emek kavramının, çalışanların iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri ile arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, kavrama yönelik olarak yapılan literatür çalışması ışığında geliştirilen hipotezler, gerçekleştirilen bir alan çalışmasıyla test edilmiştir. Manisa ilinde gerçekleştirilen anket çalışmasının örneklemi, 136 hekimden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere yapılan analizler sonucunda, duygusal emek gösterimi sırasında yüzeysel davranış göstermenin işgörenlerin tükenmişlik seviyelerini artırıp iş doyumlarını düşürdüğü yönünde bulgular elde edilmiştir. Derinlemesine davranış ile tükenmişlik veya iş doyumu arasında ise güçlü ilişkiler kurulamamıştır. Bunların yanı sıra, işgörenlerin içinde bulundukları sektöre bağlı olarak duygusal emek boyutlarında bir takım farklılıklar olduğu görülmüştür. Buna göre, kamu sektöründe çalışanlar özel sektördekilere oranla daha fazla yüzeysel davranış göstermekte ve daha fazla duygusal çaba harcamaktadırlar. Elde edilen sonuçlar literatürle ters düşmemektedir.

Özet İngilizce :

This study aims to analyse the impact of the 'emotional labor' on the employees' levels of job satisfaction and burnout. Emotional labor is defined as the effort of employees, who are in face to face interaction with customers, to align their emotional manifestations with the standards defined by the organization. For this purpose, hypotheses that are developed in the light of the literature study held to analyse the concept, tested with a fieldwork. The sample of the fieldwork carried out in Manisa consists of 136 phsicians. Analyses carried out on the data show that while surface acting increases the level of burnout and decreases the level of job satisfaction, a strong relationship was not observed between deep acting and burnout or job satisfaction. On the other hand, analyses reveal several changes in dimensions of emotional labor, depending on the different sectors employees operate within. Accordingly, public sector employees resort more on surface acting than their private sector counterparts and show more emotional effort than others. Results derived from the analyses are not contradictory with the literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :