Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: ab ülkeleri ve türkiye üzerine ampirik bir inceleme

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü1, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal sermaye, toplumu oluşturan fertler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasındaki koordinasyon faaliyetlerini kolaylaştıran, güven, norm ve iletişim ağı şeklinde tanımlanabilir. Son zamanlarda bu kavram hem sosyolojik hem de ekonomik teoride sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle ekonomik açıdan kavram, ekonomik büyüme, gelişme ve verimlilik konuları ile birlikte ele alınmaktadır. Günümüz iktisat literatüründe sosyal sermaye olgusu, büyüme modellerinde önemli bir işleve sahiptir. Sosyal sermayenin gelişmiş olması, iktisadi faaliyetlerde işlem maliyetlerini azaltarak makro ekonomik performansı olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 27 AB ülkesi ve Türkiye için 2008 verilerini kullanarak yatay-kesit analiz yöntemi ile test etmektir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre sosyal sermayenin, ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Social capital can be defined as instantianed informed norm, trust, network and that promotes co-operation among individuals that establish societie, civillian society organizations and public institutions. Recently, this concept has been investigated frequently in both sociological and economic theory. Particularly, this concept regaving economic theory, has been used together with economic growth, development and efficiency. In the latest economic literatüre, The concept of social capital has an important function for modern economics. This concept has a positive influence on macroeconomic performance reducing the transaction costs. The purpose of this paper is to empirically test to the impact of social capital on economic growth for the 27 EU Countries and Turkey by using 2008 data and crosssection analysis method. According to the empirical results of the study, it was found that social capital had statistically significant and positive sign impact on economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :