Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi: fen bilgisi öğretmen adaylari

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, Amasya1, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Böl., Amasya2
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada gelişimci araştırma yaklaşımı kapsamında enlemesine araştırma yöntemi kullanılarak fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin yıllara göre nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiklerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada adayların öğrenme stillerini belirlemek için “Gregorc Öğrenme Stilleri Envanteri” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde dökümleri alınmış, Kaykare (X2), bağımsız örneklem t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Verilerden, öğretmen adaylarının en fazla Soyut Rastgele (%41) en az Soyut Ardışık (%12,2) öğrenme stilinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca fen öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile cinsiyet, sınıf seviyesi, anne baba eğitim durumu ve akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. Ancak, I. ve II. öğretim öğretmen adayları arasında öğrenme stilleri ile öğrenim durumları arasında istatistiksel düzeyde anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonunda sonuçlara dayalı ilgililere gerekli öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to investigate how the prospective science teachers change and develop their learning styles within the years by means of variables using cross-sectional research method related to the developmental research approach. The sample of the research consists of prospective teachers attending to the science department of education faculty of Amasya University in the 2012-2013 academic year. In this research, ‘Gregorc Learning Style Inventory’ and ‘Personal Information Form’ were used to determine the learning styles. For the analyses of the data, chi-square (X2), independent sample t-test and ANOVA were used whose frequency and percentage results were calculated. It is figure out that the prospective teachers are at mostly Concrete Random (%41) and at least Concrete Sequence (%12.2) learning style. It is also seen that there is no meaningful relation between the gender, grade level, parents’ education level and academic success and their learning styles. However, it appears a meaningful relation at statistical level between learning styles and the education status of the prospective teachers attending to the normal and evening class. At the end of the research, some recommendations were made to the authorities about the data obtained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :