Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

1.    Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
2.    Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olabilir.
3.    Makaleler A-4 boyutunda iki nüsha çıktı halinde ve bir CD\\\\\\\'ye kaydedilerek gönderilmelidir.
4.    Yazarlar, web sayfamızdan temin edecekleri iletişim formunu doldurarak, makalelerle birlikte tarafımıza göndermelidir. Makalenin bir kopyası e-mail yoluyla da dergimize gönderilmelidir.
5.    Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, 50 TL\\\\\\\'lik ücretin \\\\\\\"Isparta Yönetim ve Ekonomi Derneği\\\\\\\" adına Türkiye İş Bankası 3303 55116 (IBAN: TR780006400000133030055116) nolu hesaba yatırılarak dekontun makalelerle birlikte veya e-mail yoluyla tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
6.    Yayınlanmaya uygun bulunmayan makalelerin ücretleri geri ödenmeyecektir.
7.    Dergimize gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın CD\\\\\\\'deki haliyle \\\\\\\"basıla\\\\\\\" verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması, makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
8.    Yayın Komisyonumuzca ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler hakem değerlendirme sürecine girecektir.
9.    Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 4 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir.
10.    Yayınlanmayan makaleler yazarına geri gönderilmeyecektir.
11.    Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.
12.    Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
13.    Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak makalenin yayınlandığı dergi gönderilir.
14.    Yazarlarla yapılacak yazışmalar kargo veya posta yoluyla gerçekleştirilecek ve yazar tarafından ödenecektir.
15.    Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.
16.    Yazarlar dışındaki şahıs ve kurumların dergiye sahip olabilmesi için, yukarıda belirtilen hesaba her sayı için 15 TL\\\\\\\'lik bedel yatırmaları ve dekontunu e-mail, fax veya posta yoluyla dergimize göndermeleri gerekmektedir.


YAZIM KURALLARI

1.    Makaleler \\\\\\\"Office Word\\\\\\\" programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
2.    Makalelerin uzunluğu dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir.
3.    Sayfa düzeni; Sol:  5 cm, Sağ: 5 cm, Üst: 5 cm ve Alt: 5 cm olmalıdır.
4.    Makaleler kağıdın bir yüzüne, 10 punto ve \\\\\\\"Times New Roman\\\\\\\" karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
5.    Paragraflarda başlangıç girintisi 1,25 olacak, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılacaktır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır.
6.    Makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık, 100 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır. 
7.    Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında belirtilecektir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın görev yeri gösterilecektir.
8.    Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılacaktır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük yazılacak, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük yazılacaktır. Konular en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilecektir. Ana konu başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılacak, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmayacaktır. Alt konu başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmayacaktır.
9.    Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına sola dayalı olarak, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına sola dayalı 8 punto olarak verilecektir. Çizimler kendi içinde 1\\\\\\\'den başlayarak sıralandırılacaktır. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını açmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Gerektiği taktirde tablolarda 8 puntoya kadar inilebilir.
10.    Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;
\\\\\\\"    Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Akyıldız, 2009:68).
\\\\\\\"    İki yazarlı yayınlarda atıf: (İbicioğlu ve Doğan, 2006:28).
\\\\\\\"    Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Dulupçu vd., 2007:14).
\\\\\\\"    Birden fazla kaynağa atıf: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36)
\\\\\\\"    Kaynağın tamamı için atıf: (Drucker, 1995)
\\\\\\\"    Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (DPT, 2003:45).
11.    Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli  yayınlardakine  benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili  dosyaya  erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;
\\\\\\\"    Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Ener, 2002)
\\\\\\\"    Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).
12.    Araştırmada kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer alacaktır. Kullanılan   kaynaklar   nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor  vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı   yazarın   eserlerinde   \\\\\\\"en   yeni   tarihli\\\\\\\"   olandan  başlanarak   kaynakçaya yerleştirilecektir.  Bir   yazarın   aynı   yıl içinde yayınlanmış   birden   fazla   eseri kullanılmışsa   eserler   yılın   yanına a,   b,   c,   şeklinde   harf   verilerek   gösterilecektir. Örnek;
\\\\\\\"    Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b).
13.    Kaynakçada kullanılacak kitap  veya  dergi  isimlerinin ilk harfler büyük ve italik  (eğik) olarak yazılmalıdır. Aşağıda  kaynakların  \\\\\\\"Kaynakça\\\\\\\"da  gösterilişine birer örnek verilmiştir. 

\\\\\\\"     Kitaplar
EROL, Eren  (2008),  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.
ACAR, Durmuş  ve  Nilüfer Tetik  (2008),  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.
DEMİR, Yusuf, Ozan Özdemir ve İsmail Eren (2008), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları, Asil Yayın, Ankara.
\\\\\\\"     Çeviri Kitaplar
DRUCKER, Peter (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, Çev: Belkıs Çorakçı, İnkilap Kitabevi, İstanbul.
\\\\\\\"    Editörlü Kitaplar
OKÇU, Murat, Mehmet Aktel ve Uysal Kerman (2007), \\\\\\\"İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve \\\\\\\'Avrupalılaşma\\\\\\\'\\\\\\\", Edt: Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt, Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
\\\\\\\"     Yazar Adı Olmayan Kitaplar
DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.
\\\\\\\"    Dergiler
YAVUZ, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, \\\\\\\"Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma\\\\\\\", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s.65-90.
\\\\\\\"    Gazeteler
GÖKÇE, Deniz, (1997), \\\\\\\"Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu\\\\\\\", Milliyet, 15 Mart.
\\\\\\\"     Tezler
ÖZKUL, Gökhan (2008), Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ\\\\\\\'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
\\\\\\\"    Internet Bazlı Kaynaklar
(i) Eğer  kaynağın  yazar(lar)ı   belirli  ise  süreli  yayınlardakine  benzer şekilde   kaynakçada   verilir. Ancak,   kaynağın   yer   aldığı   internet adresi de  tüm  uzantılarıyla  verilir.  Eğer Internet\\\\\\\'ten indirilen   kaynaklar   için  tarih  verilmemişse  ilgili  dosyaya  erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılır. Örnek;
ENER, Neriman (2002), \\\\\\\"Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri\\\\\\\", http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005.
(ii)  Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından  alınmış  ise,  kaynakçada  kurumun  adı,  yazının  başlığı  (varsa)  ve  tüm  uzantılarıyla  internet adresi verilir. Örnek;
REKABET KURUMU (2010), \\\\\\\"Rekabet Hukukunun Esasları\\\\\\\", http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, 17.03.2010.
14.    Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınacaktır.